برای ثبت سفارش نیاز به پرداخت وجه نیست.
با شما تماس میگیرم و سفارشات را ارسال می کنیم.